Købsbetingelser

Nortelco købs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- & leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Nortelco Electronics, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er fritblivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra Nortelco Electronics, der udtrykkeligt er bindende for Nortelco Electronics, bortfalder,
såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Nortelco Electronics i hænde inden 30 dage fra tilbuddets dato. Oplysninger i produktinformation og prislister - skriftligt eller elektronisk - er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem.

2. Pris og leveringsbetingelser

Prisen gælder ex-works (EXW) og er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.
Ændres leverancens art eller forøges Nortelco Electronics omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

3. Betalingsbetingelser

Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske 30 dage netto fra fakturadato. Er der indgået anden aftale om betaling, og sker betaling ikke til forfaldstid, har Nortelco Electronics krav på morarenter på 1 % pr. måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen samt krav på betaling af rykkergebyrer.
Nortelco Electronics forbeholder sig ejendomsretten af varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

4. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. Nortelco Electronics kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.
b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre.
c. I tilfælde af force majeure eller af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.
I de ovennævnte punkter forbeholder Nortelco Electronics  sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Nortelco Electronics i denne anledning opståede omkostninger.
Nortelco Electronics er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af manglende levering eller evt. overskridelse af leveringstiden.

5. Mangler

Nortelco Electronics ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden for 2 år fra den dag, materialet blev leveret.
Nortelco Electronics’ forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af Nortelco Electronics leverede forskrifter. Herudover påtager Nortelco Electronics sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.
Nortelco Electronics påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.

7. Produktansvar

Køber skal holde Nortelco Electronics skadesløs i den udstrækning, Nortelco Electronics pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Nortelco Electronics efter ovennævnte punkter ikke er ansvarlig for overfor køberen. Nortelco Electronics er ikke ansvarlig
for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er Nortelco Electronics ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skaldenne part straks underrette den anden herom.

8. Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er Nortelco Electronics ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

9. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække Nortelco Electronics omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller
der i øvrigt er tale om mangler som Nortelco Electronics ikke hæfter for.